Erfaringskonferanse - hva skjer med heltidsvalget?

Pris

Kr. 5 990,- (eksl mva) NB - Godkjent for OU-midler

Målgruppe

Kommuner som jobber med heltidsutfordringen og som trenger inspirasjon og mer kunnskap

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO
21. - 22. mars 2019
Tidspunkt: Kl. 10:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

Konferansen tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift ved at den er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling». Les mer nedenfor.
 

 

 


Seminaret tar utgangspunkt i kommuners erfaringer med å skape heltidskultur. Seminaret er forankret i Heltidserklæringen: «Det store heltidsvalget» inngått september 2015 mellom KS, Fagforbundet, Delta og NSF.

 

Stadig større andel av de samlede helse- og omsorgstjenestene ytes i kommunene. Den kommunale helse- og velferdstjenesten har som følge av dette utviklet seg til å bli svært kompleks. Det blir færre og færre yrkesaktive i forhold til eldre over 67 år. Mye tyder på at veksten i behov for tjenester er i ferd med å overgå muligheten for å utdanne og rekruttere personell og samfunnets evne til å betale. Dette kombinert med at helsetjenestene er organisert i dag med stort kontrollspenn, en utstrakt kultur for deltid og stor variasjon i kompetansenivå hos sine medarbeidere gjør det utfordrende å leve opp til de forventningene som ligger til kommunene. Dette stiller større krav til ledelse og en strategisk tilnærming til hvordan en skal utvikle kommunesektoren fremover.

Dagens organisering av arbeidstid gjør det svært vanskelig for kommunene å sikre faglig forsvarlige tjenester i en tid der bla. annet sykehusene profesjonaliserer sin drift, krav til kvalitet i tjenestene og forventningene fra brukerne øker. Med mange deltidsstillinger får brukerne et unødvendig stort antall ansatte å forholde seg til med påfølgende betydelig risiko for feil reduksjon i kvalitet (jfr. Kvalitetsreformen Leve hele livet og Pasientsikkerhets-programmet). For arbeidsgiver medfører dagens praksis med utstrakt bruk av vikarer i vakanser og ekstra innleie en rekke krav etter 1 års og 4 årsregelen i AML. Ofte har ikke denne arbeidskraften den kompetansen en trenger for å møte brukerbehovene og gir et effektivitetstap i kommunene og en økonomi under press.

Å dekke behovet med kompetent personell i helse- og omsorgstjenestene er en utfordring for mange kommuner. Uansett årsak er det den enkelte leder som til enhver tid har ansvaret for at bemanningsbehovet er dekket, og å skaffe personell med rett kompetanse til vaktene. Ledere forteller at de sjelden klarer å dekke opp de formelle kompetansekravene i vaktene. Dette medfører at det er et gap mellom den formelle kompetansen i planlagt og faktisk bemanning. Dette har daglige konsekvenser for brukerne.

Det å realisere en heltidskultur er kanskje den største reformen kommunal sektor har stått ovenfor og som over tid vil ha størst effekt på utvikling av bærekraft i sektoren. Det stiller store krav til både politikere, ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte, og er en omfattende endringsprosess som utfordrer både etablerte kulturer, systemer og arbeidsprosesser.

Seminaret tar utgangspunkt i dette risikobildet og vil løfte fram flere kommuners erfaringer og gode tips, tiltak og virkemidler som gjør det mulig å ta de kloke veivalgene videre.

 

 


 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler - Les mer om OU-midler her

For akkurat dette kurset/seminaret har KS Agenda på vegne av kommunene på forhånd søkt om og fått tilsagn om tildeling av OU-midler. Partene anbefaler sterkt at kommunene deltar partssammensatt på seminaret, og OU- midlene dekker i denne sammenheng deltakelse for både ledere og tillitsvalgte.

De kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som da er omfattet av refusjonsordningen vil ikke motta faktura for deltakeravgiften. Denne vil gå direkte til KS og OU-fondet. Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv (og vil bli fakturert fra KS Agenda der dette er en del av arrangementet).

Det gjøres også oppmerksom på at refusjon ikke vil bli gitt dersom deltaker ikke møter på kurset eller ikke melder seg av innen fristen for dette. I de tilfeller vil faktura for deltakeravgift bli sendt arbeidsgiver.


Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

 

 

 

 
 

 

 

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

Velkommen til erfaringskonferansen som starter med registrering kl. 09:00 torsdag 21.03 og avsluttes rundt kl. 14:00 fredag 22.03.

Mingletapas på Cafè Amsterdam ca. kl. 19.30 den 21.03

 

NB - Det tas forbehold om endringer i programmet

 

21.mar.19  
   
KL. 09.00  Registrering og kaffe 
   
KL. 10.00  Åpning v/ partene 
Reisen vi har gått på veien mot heltidskultur
   
KL. 10.15  Bakgrunn for programmet og introduksjon til dagen v/ Hildegunn Andreassen og Geir Johan Hansen
   
KL. 10.45 Pause
   
Kl. 11.00

Fire kommuner deler sine erfaringer. 30 min pr kommune. 

- Fredrikstad kommune
- Alstahaug kommune
- Arendal kommune
- Sauherad kommune

Hver av casekommunene presenterer sine erfaringer med arbeidet med å skape heltidskultur. Ta utgangspunkt i heltidserklæringen. Hva har vært fremmende og hva har vært hemmende for arbeidet? Hva er suksessfaktorene? Vi bruker tematisk sidenotat og IGP – prosess.
   
Kl. 12.30 Lunsj
   
Kl. 13.30 Innlegg fra kommuner fortsetter
  Kommunevist arbeid – vi oppsummerer det vi har hørt og planlegger hvordan vi vil fordele oss under cafedialogen. Hva ønsker vi å vite mer om? Har vi erfaringer som kan bidra til at casekommunene kan få ideer til videre arbeid med å realiserer heltidskultur?
   
Kl. 14.15 Pause
   
Kl. 14.30 Cafedialog – vi besøker kommunene og utforsker deres heltidskulturstrategier 
(12 min x 4) + oppsummering tilbake i egen kommune
   
Kl. 15.30 Pause
   
KL. 15.45 Organisatorisk kompetanse – et spørsmål om heltid? v/ Dosent Arne Orvik, NtNu
   
Kl. 16.45 Gruppearbeid – oppsummering og bearbeiding av ideer, innspill og refleksjoner. Vi lager en plakat.
   
Kl. 17.15 AVSLUTNING FOR DAGEN
   
Kl. 19.30 Mingletapas

 

 

22.mar.19  
   
KL. 08.30 God morgen – gallerivandring
Hvor står vi – hvor går vi? På tvers av kommunene
Hva fikk vi av input i går?
Kl. 09.00 Hvordan har utviklingen vært? Vi ser på PAI. Gunnar Owren og Hildegunn Andreassen
   
Kl. 09.30 Hva er det siste på forskningsfronten rundt temaet? Hva mangler vi forskning på for å kunne løfte kommunesektoren enda ett hakk nærmere heltidskultur? Anbefalte evalueringskrierier.
v/ Leif Moland
   
Kl. 10.15 Pause
   
Kl. 10.30 Flere og flere kommuner setter heltidskultur på dagsorden også i oppvekst.
Kunnskapsgrunnlaget rundt heltidskultur er utviklet i helse og omsorgssektoren. KS-K deler sine erfaringer med å løfte temaet heltidskultur inn i oppvekstsektoren.
   
Kl. 11.30 Lunsj
   
Kl. 12.30 Kommunevis arbeid – hva gjør vi videre?
   
Kl. 13.15 Hva tenker partene om veien videre? 
Verktøy og hjelpemidler – hva vi kan bidra med?
Kl. 13.45 Oppsummering
Kl. 14.00 Vel hjem

 

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Forelesere

Geir Johan Hansen er seniorrådgiver i KS-Konsulent og har utdanning innen innovasjon og kvalitetsledelse, og er fagansvarlig for
K-LEAN. Han arbeider med kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedring, innovasjon og tjenestedesign rettet mot alle områder i kommunesektoren med myndiggjøring av medarbeidere og brukerinvolvering som bærende elementer. Grunnutdanning som sykepleier og mange års erfaring som leder innen helse og omsorg på alle nivå, og som konsulent.

 

 

 


Hildegunn Andreassen
er seniorrådgiver i KS-Konsulent og har masterutdanning i endringsledelse. Arbeider med endringsprosesser, tjenesteutvikling og tjenestedesign med spesiell vekt på helse og omsorg. Bred erfaring som leder på alle nivåer fra avdelingsleder til kommunalsjef. Har grunnutdanning som sykepleier. Hildegunn har jobbet med interne utviklingsprosesser som HR-rådgiver og har variert erfaring som konsulent.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer