Erfaringskonferanse mobbing

Pris

3125,- (belastes OU-fondet og ikke den enkelte kommune)

Målgruppe

Kommunale/fylkeskommunale ledere innen grunnopplæringen (skoleledere, kommunens skole-/oppvekstadministrasjon, kommunens sentrale politiske og administrative ledelse)

Påmeldingsfrist

10. april

Tid og sted

Nationaltheatret konferansesenter KS Agenda
26. april 2019
Tidspunkt: Kl. 10:00 - 15:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Konferansen er forhåndsgodkjent for OU-midler, se under.

Konferansen blir ledet av Lasse Arntsen, KS Konsulent

 

Mobbing – Kommunesektorens samhandling med Fylkesmannen

 

I nytt kapittel 9A i opplæringsloven om elevenes skolemiljø er det innført en aktivitetsplikt for skolene ved mistanke om brudd på elevenes rett til et trygt psykososialt skolemiljø. Samtidig er det etablert en egen håndhevingsordning hvor elever og foresatte, etter å ha tatt opp saken med rektor, kan melde saker direkte til fylkesmannen. Fylkesmannen skal avgjøre om aktivitetsplikten er oppfylt og pålegge skolen tiltak dersom de mener dette vil sikre et trygt og godt skolemiljø for eleven.

Skole og skoleeier skal legge fram alle opplysninger som Fylkesmannen mener må til for å utrede saken. Fylkesmannen skal sørge for at alle involverte elever blir hørt. Elevens beste skal være et grunnleggende hensyn i Fylkesmannens saksbehandling. Fylkesmannens avgjørelse er et enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Skoleeier har ikke har ikke klagerett.

KS har fått mange tilbakemeldinger om samhandlingen eller mangel på samhandling mellom Fylkesmannen og kommunene/fylkeskommunene som skoleeiere. Fylkesmennene har selv gitt utrykk for at elever som melder saker blir hørt, at det er stort fokus på denne ene eleven og at den sosiale konteksten som eleven er en del av, i liten grad dras inn fylkesmennenes saksbehandling.

Departementet har iverksatt en evaluering av kapittel 9A. De ovennevnte problemstillingene er ikke berørt i denne evalueringen. For KS er det viktig å innhente kunnskap om kommunenes/fylkeskommunenes erfaringer med samhandlingen med Fylkesmannen. Vi vil derfor arrangere en erfaringskonferanse for ledere i kommunene/fylkeskommunene for å samle erfaringene deres med denne samhandlingen og samtidig få ledernes synspunkter på hva som kan være god samhandling.

Mobbesaker som meldes til Fylkesmannen kan også omfatte at voksne som arbeider på skolen mobber elever. Dette gjør at sakene også har en arbeidsgiverside som understreker viktigheten av å samle kommunale lederes erfaringer og synspunkter. Når det gjelder hvilke elever som involveres i sakene, finnes det ulike mobbeteorier som i ulik grad problematiserer hvilke elever som er parter i saken. Som en del av erfaringskonferansen, er det derfor også ønskelig å øke kommunale lederes kunnskapsnivå om ulike mobbeteorier.

 

Konferansen er forhåndsgodkjent for OU-midler, se under.

Dette seminaret er forhåndsgodkjent for OU-midler

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.
Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

For akkurat dette kurset/seminaret har KS Agenda på vegne av deltakerne på forhånd søkt om og fått tilsagn om tildeling av OU-midler. De kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som da er omfattet av refusjonsordningen vil ikke motta faktura for deltakeravgiften. Denne vil gå direkte til KS og OU-fondet. Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv (og vil bli fakturert fra KS Agenda der dette er en del av arrangementet). 
Det gjøres også oppmerksom på at refusjon ikke vil bli gitt dersom deltaker ikke møter på kurset eller ikke melder seg av innen fristen for dette. I de tilfeller vil faktura for deltakeravgift bli sendt arbeidsgiver.

Oslo kommune, politikere og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Les mer om OU-midler her

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

 

KS- Agenda AS

 

 


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1.  Etter 1. april gis det ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  2. Avbestilling gjøres skriftlig til mobbing26april19@event123.no
  3. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VIIs gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


 

 

 

09.30

REGISTRERING

Kaffe/te og enkel servering

 

 

10.00

Velkommen

 

 

10.10

 

«Mobning næres af angst og af længsler»

Ekstern lektor ved DPU, Aarhus universitet, Helle Rabøl Hansen

 

12.00

Lunsj

 

 

12.45

Kafedialog: Erfaringer med 9A.

Kafevert:  Lasse Arntsen

Innledere:

 • Områdedirektør Interessepolitikk, Helge Eide, KS
 • Rektor Karianne Utne Eliassen, Moss kommune 
 • Seksjonsleder Geir Ove Olsen Tromsø kommune
 • Skolefaglig rådgiver  Hans Skjæveland, Sandnes kommune

  

 

 

14.40

Plenum og avslutning

 

 

15.00

Vel hjem

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Møteleder: Lasse Arntsen, KS Konsulent

 

Innleder: Karianne Utne Eliassen, Moss kommune

Innleder: Geir Ove Olsen, Tromsø kommune

 

Innleder: Helle Rabøl Hansen

 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer